Close

Nieuws uit het bestuur (juli 2020)

Afgelopen vrijdag 3 juli werd er een Algemene Ledenvergadering gehouden voor alle leden en de ouders van onze jeugdleden. De opkomst was hoog te noemen, waar het bestuur erg blij mee was. 78 deelnemers hadden zich aangemeld voor deze vergadering. Bijzonder was dat al onze ereleden aanwezig waren: E. Mollema, J. Brontsema, J. van der Ploeg, P. Zandt en E. Pijper.

Zoals bekend moest ook de ALV van vv Poolster voldoen aan de RIVM-regels. Waar je andere jaren zo binnen kon lopen, was het nu noodzakelijk je aan te melden via email. Door het grote aantal opgaven moesten we uitwijken naar de gymzaal, waar we prima op anderhalve meter van elkaar konden zitten.

De belangrijkste punten die besproken en besloten zijn in deze ALV:

Het bestuur heeft 3 brieven ontvangen, 1 gedateerd en ondertekend en 2 anonieme brieven van oud-bestuursleden. Deze heeft het bestuur geagendeerd bij de ingekomen stukken. De vergadering kreeg de kans hierop te reageren, maar niemand heeft gebruik gemaakt van zijn/haar spreekrecht.
Met andere woorden de ALV heeft hier kennis van genomen.

Bij het punt contributieverhoging zijn de nut en noodzaak van een verhoging besproken. De KNVB adviseert elk jaar de contributie te indexeren en aangezien dit de laatste jaren niet is gebeurd, vond het bestuur het wenselijk dit voorstel op tafel te leggen. De extra inkomsten van deze contributie zullen geïnvesteerd worden in de jeugdafdeling van vv Poolster.
Het voorstel is unaniem aangenomen door de ALV.

Het bestuur heeft bij agendapunt financieel verslag uitstel gevraagd richting november 2020. Het argument om dit te doen is dat het bestuur heeft geconstateerd dat de bedragen die volgens de ledenlijst binnen horen te komen niet corresponderen met de werkelijke cijfers.
De vergadering heeft unaniem goedkeuring gegeven aan het bestuur om hier onderzoek naar te doen.

Bij de bestuursverkiezingen werd Edward Stulp bij acclamatie unaniem hernoemd als voorzitter en Tina Vegter is bij acclamatie unaniem benoemd tot penningmeester van vv Poolster.

De concrete plannen voor de nieuwe accommodatie worden gepresenteerd in november 2020. De bedoeling is om de nieuwe kantine te positioneren op de bult naast het hoofdveld. De financiën zijn via de gemeente Delfzijl geregeld met de kanttekening dat de meerkosten door de verhoging van de bouwkosten nog gevonden moet worden door de gemeente.

Samenwerking jeugdteams. Bij dit agendapunt werd voornamelijk het proces beschreven hoe het bestuur gezamenlijk met de ouders en leden het besluit heeft genomen om aankomend seizoen 2020/2021 met alle jeugdteams samen te gaan met vv Holwierde.

Als laatste heeft het bestuur de leden geïnformeerd dat er een commissie benoemd is die zich bezig gaat houden met bestuurlijke vernieuwing. Deze commissie bestaat uit Meindert Dijkman, Marco Dijkstra en Pieter Smit. Zoals veel mensen hebben kunnen constateren hebben wij een te klein bestuur en deze commissie gaat met onze leden om tafel om tot een zo groot mogelijk bestuur te komen, welke een goede weergave van de vereniging beoogt te zijn.

Mensen die zich geroepen voelen of extra informatie willen kunnen zich aanmelden via voorzitter@vvpoolster.nl.
Wanneer je denkt; een bestuursfunctie is een stap te ver, we zijn ook op zoek naar nieuwe commissieleden, ook hiervoor kun je je wenden tot bovenstaand mailadres. We zien je mail graag tegemoet!

Tot slot rest ons nog jullie een mooie vakantie toe te wensen en we hopen je snel weer te kunnen begroeten op Sportpark Oldencate.

Met sportieve groet,

Het bestuur