Close

Agenda algemene ledenvergadering

 

Aan                 : Leden van voetbalvereniging Poolster

Van                 : Bestuur v.v. Poolster, secretaris P. Kooistra

Betreft           : Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV)

 

 

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING

welke zal worden gehouden in de kantine van de v.v. Poolster op

VRIJDAG 11 december 2015 om 20.00 uur.

 

Agenda

 1.     Opening
 2.     Vaststelling notulen algemene vergadering d.d. 20 november 2014
 3.     Mededelingen
 4.     Ingekomen stukken
 5.     Jaarverslag van de penningmeester
 6.     Verslag externe accountant (v.h. kascontrole)
 7.     Vaststelling contributie
 8.     Vaststelling kledingfonds
 9.     Vaststelling begroting
 10.     Pauze
 11.     Bestuursverkiezing

Aftredend : Pieter Smit  (bestuurslid) – niet herkiesbaar.

 

Aftredend : Henk Koerts (bestuurslid) –  herkiesbaar.

 

Aftredend: Eltje Pijper (bestuurslid) -  herkiesbaar

 

Beoogd:

Het bestuur stelt voor om Klaas Kooistra als bestuurslid te benoemen.

Kandidaten kunnen tot een half uur voor aanvang van de vergadering bij de

secretaris worden aangedragen waarbij minimaal 5 leden de kandidatuur steunen.

Conform statuten v.v. Poolster, artikel 12, lid 2.

 1. Verenigingszaken 2016
 2. Suggesties leden

Kantineaanbod

Activiteiten etc.

 1.     W.v.t.t.k.
 2.     Rondvraag.
 3.     Sluiting.

 

Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 20-11-2014 zijn aanwezig in de kantine, welke vanaf 19.30 uur geopend zal zijn om gelegenheid te geven deze notulen door te nemen.

 

Afzeggingen gaarne schriftelijk aan de secretaris van de vereniging .(secretaris@vvpoolster.net)

 

Graag tot 11 december.

Namens het bestuur van v.v. Poolster,

Peter Kooistra, secretaris.