Close

Agenda Algemene ledenvergadering

Aan                 : Leden van voetbalvereniging Poolster

Van                 : Bestuur v.v. Poolster, secretaris P.M. Kooistra

Betreft             : Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV)

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING

welke zal worden gehouden in de kantine van de v.v. Poolster op

DONDERDAG 23 NOVEMBER 2017 

Aanvang:            20.45 uur
Locatie:               Kantine v.v. Poolster

 

 1. Opening
 2. Vaststelling notulen algemene vergadering d.d. 17 november 2016
 3. Mededelingen
 4. Ingekomen stukken
 5. Jaarverslag van de penningmeester
 6. Verslag externe accountant (v.h. kascontrole)
 7. Vaststelling contributie
 8.   Vaststelling begroting
 9. Pauze
 10. Bestuursverkiezing

Aftredend : Klaas Kooistra  (bestuurslid) –  herkiesbaar.

Aftredend: Alje Boer (penningmeester) – niet herkiesbaar.

 1. Verenigingszaken 2017
  1. Vernieuwing
  2. Sportvereniging
  3. Vrijwilligersbeleid / activiteiten

12. Suggesties leden

  1. Activiteiten
  2. Vrijwilligers
 1. W.v.t.t.k.
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 17-11-2016 zijn aanwezig in de kantine, welke vanaf 20.00 uur geopend zal zijn om gelegenheid te geven deze notulen door te nemen.

Afzeggingen gaarne schriftelijk aan de secretaris van de vereniging (secretaris@vvpoolster.net).

Graag tot 23 november.

Namens het bestuur van v.v. Poolster,

Peter Kooistra, secretaris.