Close

Algemene Leden Vergadering op 16-11-2022

Het bestuur nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse ALV.

Algemene ledenvergadering V.V. Poolster
Datum:               woensdag 16 november 2022
Aanvang:           19.30 uur
Locatie:              nader te bepalen, ligt aan aantal opgaven.

U kunt zich tot uiterlijk 13 november aanmelden voor de ALV: secretaris@vvpoolster.nl
U hoort na 13 november waar de ALV plaats zal vinden.

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststelling notulen algemene ledenvergadering d.d. 25-11-2021
  De notulen van de ALV, d.d. 25-11-2021 liggen vanaf 19.00 uur ter inzage.
 3. Mededelingen
 4. Ingekomen stukken
 5. Jaarverslag secretaris
  * verslag volleybal
  * verslag seniorencommissie
  * verslag jeugdcommissie
  * verslag accommodatie- en onderhoudscommissie
  * verslag kantinecommissie
  * verslag activiteitencommissie
  * verslag sponsorcommissie
  * verslag toernooicommissie
  * verslag kaart- en sjoelcommissie
 6. Financieel jaarverslag door de penningmeester
 7. Verslag kascommissie
 8. Verkiezing kascommissie voor 2023
 9. Vaststelling begroting 2023
 10. Vaststelling contributie seizoen 2023-2023
 11. Pauze
 12. Samenwerking Holwierde (jeugd)
 13. Statuten
  Toelichting: de statuten zijn erg verouderd en het bestuur is voornemens om de statuten en het huishoudelijk reglement te herzien/vernieuwen.
 14. Nieuwbouw
  De planning zal worden besproken.
 15. Bestuursverkiezing
  - Aftredend en niet herkiesbaar: mevrouw R. Oldenburger
  - Verkiesbaar: de heer A. van Gennip
  Tegenkandidaten kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering aanmelden bij de secretaris: secretaris@vvpoolster.nl  De voordracht dient ten minste door 5 leden te worden ondertekend en meegestuurd.
 16. Rondvraag
 17. Sluiting