Close

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 2023

Algemene ledenvergadering V.V. Poolster
Datum:               donderdag 30 november 2023
Aanvang:           19.30 uur
Locatie:              Kantine V.V. Poolster

Agenda:

1. Opening
2. Vaststelling notulen algemene ledenvergadering d.d. 16-11-2022 en de bijzondere algemene ledenvergaderingen op 20-07-2023 en 28-09-2023. De notulen van bovenstaande vergaderingen liggen vanaf 19.00 uur ter inzage.
3. Mededelingen
4. Ingekomen stukken
5. Jaarverslag secretaris
* verslag volleybal
* verslag seniorencommissie
* verslag jeugdcommissie
* verslag accommodatie- en onderhoudscommissie
* verslag kantinecommissie
* verslag activiteitencommissie
* verslag sponsorcommissie
* verslag toernooicommissie
* verslag kaart- en sjoelcommissie
* verslag jubileumcommissie
6. Financieel jaarverslag door de penningmeester
7. Verslag kascommissie
8. Verkiezing kascommissie voor 2024
9. Vaststelling begroting 2024
10. Vaststelling contributie seizoen 2024-2025
11. Pauze

12. Bestuursverkiezing
- Aftredend en herkiesbaar: H. Koerts
- Aftredend en herkiesbaar: H. Moesker
Tegenkandidaten kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering
aanmelden bij de secretaris:
secretaris@vvpoolster.nl De voordracht

dient ten minste door 5 leden te worden ondertekend en meegestuurd.
Vijf van de zeven bestuursleden zijn gelijktijdig benoemd. We stellen

daarom voor om de 2 bovengenoemde bestuursleden voortijdig
(ongeveer 4 maanden eerder) opnieuw te benoemen. Op deze manier
zorgen we ervoor dat 5 bestuursleden niet in één keer aftreden.
Het bestuur stelt voor om Thom Bos, Frans Ritsema en Peter van
Kooten te benoemen tot de volgende (reguliere) jaarlijkse ALV in
2024 (zitting in het bestuur zal dan ongeveer 8 maanden langer zijn). 
13. Rondvraag
14. Sluiting